Prof. Anupam Varma

Prof. Anupam Varma
(Lifetime Acheivement Award -2012)

Dr. Ichha Purak

Dr. Ichha Purak
(Prof. YSRK Sarma Memorial Award-2012)

Prof. Sudhir K Sopory

Prof. Sudhir K Sopory
(Prof. B.M Johri Memorial Award-2012)

Dr. Bikram Singh Gill

Dr. Bikram Singh Gill
(Prof M.S. Swaminathan Award-2012)

Dr. Talwinder S Kahlon

Dr. Talwinder S Kahlon
(International Recognition Award-2012)

Prof. Pramod Ramteke

Prof. Pramod Ramteke
(Prof. K.S Bilgrami Memorial Award-2012)

Prof. B.R. Chaudhary

Prof. B.R. Chaudhary
(Distinguished Scientist Award-2012)

Prof. Y. Vimala

Prof. Y. Vimala
(Scientist of The Year Award-2012)

Dr. M.C. Sidhu

Dr. M.C. Sidhu
(Young Scientist Award (Plant Science/Botany)-2012)

Dr. Rajarshi Kumar Gaur

Dr. Rajarshi Kumar Gaur
(Young Scientist Award (Biotechnology)-2012)

Dr. Sushma Dasguru

Dr. Sushma Dasguru
(Fellow Award-2012)

Dr.Abhay Kumar Pandey

Dr.Abhay Kumar Pandey
(Fellow Award-2012)

Dr. Anjuli Agarwal

Dr. Anjuli Agarwal
(Fellow Award-2012)

Dr. Anita Mehta

Dr. Anita Mehta
(Fellow Award-2012)

Dr. P.C. Abhilash

Dr. P.C. Abhilash
(Fellow Award-2012)

Dr. R.A. Balikai

Dr. R.A. Balikai
(Fellow Award-2012)

Dr. Shabbir H. Wani

Dr. Shabbir H. Wani
(Fellow Award-2012)

Dr. Sunil Kumar

Dr. Sunil Kumar
(Fellow Award-2012)

Dr. T.P Mall

Dr. T.P Mall
(Fellow Award-2012)

Dr. T. Vijaya

Dr. T. Vijaya
(Fellow Award-2012)

Dr.(Mrs.) Veena Gupta

Dr.(Mrs.) Veena Gupta
(Fellow Award-2012)

Dr. Bandana Bose

Dr. Bandana Bose
(Prof H.S. Srivastava Memorial Award-2012)

Prof. Prem P.Jauhar

Prof. Prem P.Jauhar
(Prof. Archana Sharma Memorial Award-2012)

Prof. Brahma Deo Singh

Prof. Brahma Deo Singh
(SPR’s Nobel Award-2012)

Prof Pushpa Srivastava

Prof Pushpa Srivastava
(SPR’s Gallantry Award-2012)

Prof I.S. Dua

Prof I.S. Dua
(Wallance Centenary Award-2012)

Mr. Pramendra Sagar

Mr. Pramendra Sagar
(Kisan Chakra Award-2012)

Prof. P.K.Gupta

Prof. P.K.Gupta
(Drona Award-2012)